สยจ.ตาก ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากดำเนินการตามโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

4 ก.พ. 2562 10:12 น.

      เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการตามโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยได้บรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก และเปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัยในการรับฟังบรรยายดังกล่าว