สยจ.ตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตากร่วมกิจกรรม“รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด” ระยะที่2 ตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ (ตั้งแต่หน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจนถึงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์)

17 ม.ค. 2562 15:45 น.

 

 

      เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตาก อันประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาของหน่วยงานเรือนจำกลางตาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม“รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด” ระยะที่2 ตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ (ตั้งแต่หน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจนถึงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์) และเป็นไปตามแนวทางประชารัฐในการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เสริมสร้างความรักความสามัคคี และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” แก่ประชาชนชาวไทยมาปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของจังหวัดตาก ในเรื่องของจังหวัดสะอาด ตลอดจนปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาดให้เกิดขึ้นในชุมชน