สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและรับยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯกรณีเกี่ยวกับความผิดจราจร

9 ม.ค. 2562 09:39 น.

      เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดังนี้

      ๑.รับยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณีเกี่ยวกับความผิดจราจร จำนวน ๑ ราย

      ๒.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน จำนวน ๑ ราย