สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนกรณีเกี่ยวกับการแบ่งมรดก การผิดสัญญาชำระหนี้ และที่ดิน

9 ม.ค. 2562 09:26 น.

      เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย คลีนิคยุติธรรม และนิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดังนี้

      ๑.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนกรณีเกี่ยวกับการแบ่งมรดก จำนวน ๑ ราย

      ๒.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนกรณีเกี่ยวกับการผิดสัญญาชำระหนี้ จำนวน ๑ ราย

      ๓.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนกรณีเกี่ยวกับที่ดิน จำนวน ๑ ราย