•   ประวัติความเป็นมา
  ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมาของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งขึ...

 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม...

 • ภารกิจของ สยจ.ตาก
  ภารกิจของ สยจ.ตาก

  ภารกิจหน้าที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระบบเดิม (ปัจจุบันมี 66 จังหวัด 5 สาขา) กรอบบทบาทและภารกิจหล...